Condicions d’us

CONDICIONS D’ÚS INFORMACIÓ GENERAL

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació (en endavant, “Condicions Generals“), regulen l’accés, registre, navegació, descàrrega i l’ús de / a totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini www.arantxaevents.com, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (en endavant, “lloc web” o “pàgines web”) sent aquests dominis propietat d’Arantxa Events S.L.
Aquestes Condicions Generals regulen així mateix l’accés, descàrrega i ús de qualsevol altra informació, text, gràfics, fotos, imatges, música, sons, aplicacions informàtiques o comptes en qualsevol plataformes socials que siguin creades, dissenyades, promocionades o difoses per Arantxa Events SL ia les que es pugui accedir des del lloc web o des de qualsevol altra pàgina web o aplicació informàtica (en endavant, “Continguts“).
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic , Arantxa Events SL (en endavant, “AE“) posa adisposició dels seus usuaris la següent informació registral del titular del lloc web:

Denominació social: Arantxa Events S.L.
Número d’identificació fiscal: B63562805
Domicili social : carrer Casanova 142, 08036 de Barcelona.
Contacte: poden posar-se en contacte amb AE mitjançant correu ordinari a l’adreça del domicili social, o mitjançant l’apartat “Contacta amb nosaltres” del lloc web.

PEL FET D’ACCEDIR, VEURE O UTILITZAR ELS MATERIALS O SERVEIS ACCESSIBLES A TRAVÉS DEL “LLOC WEB” O ALS “CONTINGUTS” ACCESSIBLE EN OA TRAVÉS DEL “LLOC WEB” O ALTRES PÀGINES WEB O APLICACIONS INFORMÀTIQUES, L’USUARI POSA DE MANIFEST QUE COMPRÈN I ACCEPTA AQUESTES “CONDICIONS GENERALS” COM EQUIVALENT LEGAL D’UN DOCUMENT SIGNAT PER ESCRIT I VINCULANT. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL “LLOC WEB” I DELS “CONTINGUTS”

L’accés i l’ ús del lloc web d’AE així com l’accés i ús dels continguts quedaran subjectes a les presents Condicions Generals. La utilització de qualsevol pàgina web titularitat d’AE o dels continguts atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari de totes les Condicions Generals vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix AE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals.

Qualsevol canvi que s’implementi en aquestes Condicions Generals que pugui afectar els drets de l’usuari serà comunicat a les pàgines web de la seva titularitat durant la primera setmana posterior a la implementació d’aquesta modificació. A més d’aquesta notificació que l’informarà a vostè respecte d’aquesta modificació, li suggerim que revisi aquestes Condicions Generals freqüentment per estar al corrent del seu abast i de qualsevol modificació que s’hagi dut a terme. L’accedir a les pàgines web titularitat d’AE amb posterioritat a la publicació de l’avís d’aquestes modificacions, alteracions o actualització, estarà acceptant complir amb els nous termes. L’usuari és conscient que l’accés i utilització del Lloc Web i / o dels Continguts es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Alguns serveis de les pàgines web d’AE i / o alguns Continguts poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si escau , substitueixen, completen i / o modifiquen els presents termes i condicions (en endavant, “Condicions Particulars”), i que hauran de ser acceptats per l’usuari abans de realitzar la prestació del servei corresponent. La prestació del servei a sol·licitud del usuari, implica l’acceptació expressa de les condicions particulars que siguin aplicables.

Dins de l’expressió “lloc web” o “pàgines web” es comprenen, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu tots els continguts, les dades, gràfics, textos, logos, marques, programari, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, expressions i informacions i altres inclosos en el mateix, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual d’acord al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola.

L’usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles a les pàgines web i els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l’usuari o a tercers. Les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars (entre les quals es troben les bases de Promocions Especials, Bases de Concursos, “Porras”, Regles particulars per a alguns serveis, etc…) Que puguin aplicar previ avís en casos concrets, són acceptades expressament i sense reserves per l’usuari pel sol fet d’accedir al lloc web, utilitzar de totes maneres els materials i serveis del lloc web i / o accedir o utilitzar de qualsevol manera els Continguts i / o participació en promocions o concursos.

Quan l’accés i la utilització de certs materials i / o serveis del lloc web i / o dels Continguts estigui sotmès a condicions particulars, aquestes condicions particulars seran prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i la utilització d’aquests materials o serveis subjectes a condicions particulars implicarà, per tant, la plena adhesió a les condicions particulars que els regula en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant aquestes Condicions Particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.

En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats en aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre i en tot cas, els termes acordats en les condicions particulars encara que únicament pel que fa a les disposicions incompatibles i tan sols respecte d’aquells materials o serveis dels Llocs Web i / o dels Continguts sotmesos a aquesta específica regulació.

AE podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració, contingut i serveis del lloc web i dels continguts, així com les seves Condicions Generals. Si aquestes condicions generals foren substituïdes per altres en tot o en part, dites noves condicions generals o, si escau les particulars, s’entendran acceptades de forma idèntica a l’exposada. No obstant, l’usuari del lloc web i / o dels Continguts haurà d’accedir a aquestes condicions generals i a les condicions particulars dels serveis del lloc web i / o dels Continguts que utilitzi, de forma periòdica per tenir coneixement de l’actualització de les mateixes, si n’hi hagués.

En cas que l’usuari no accepti aquestes condicions generals o, les condicions particulars, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir al lloc web i / o els Continguts, en cas d’haver accedit, abandonar-los. L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, al Lloc Web i / o dels Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur. Amb caràcter general, els serveis i materials oferts a través del lloc web i / o dels Continguts estaran disponibles en espanyol, podent AE discrecionalment presentar aquests serveis i materials addicionalment en altres idiomes.

El cost de l’accés telefònic o un altre tipus de despesa necessaris per accedir al Lloc Web i / o dels Continguts anirà exclusivament a càrrec de l’usuari.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS DEL LLOC WEB I / O ELS CONTINGUTS

L’usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin d’AE. L’usuari únicament podrà accedir als serveis i materials de les pàgines web i / o dels Continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en el propi lloc web, o que s’utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per al lloc web i / o dels Continguts, o la seva informació o als serveis oferts. L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis, la informació i els materials de les pàgines web i / o els Continguts de AE de conformitat amb la Llei i amb aquestes condicions generals. En cap cas la utilització del Lloc Web i / o dels Continguts per l’usuari podrà atemptar contra la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i haurà en tot moment fer un ús correcte i lícit dels serveis, informació i materials del lloc web i/ o dels Continguts.

L’usuari podrà:
– Accedir i navegar de forma gratuïta, i sense necessitat d’autorització prèvia, als materials i serveis del lloc web i / o els Continguts, sense perjudici de l’exigència de previ registre i / o acceptació de Condicions Particulars respecte de determinats serveis i continguts específics, segons es determini en aquestes condicions generals o, si escau, en les condicions particulars d’aquests serveis.

– Utilitzar els serveis i materials del lloc web i / o dels Continguts per a ús exclusivament particular.

– Fer un ús correcte i lícit del lloc web i / o dels Continguts, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

L’usuari en cap cas podrà realitzar les següents activitats:

a) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, obscè, denigrant o que inciti o promogui la realització d’actes delictius, violents difamatoris o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences, o que faci, promogui o inciti directament o indirectament a l’apologia del terrorisme o que sigui contrària als drets humans i els drets fonamentals i llibertats de tercers, a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic, o amb fins lesius que puguin perjudicar, danyar o impedir de qualsevol forma, l’accés als mateixos, en perjudici d’AE o de tercers.

b) Realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/ o Industrial dels seus legítims titulars.

c) Provocar danys en els sistemes informàtics d’AE, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, codi o programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys o alteracions en sistemes informàtics, o alteracions no autoritzades els continguts, programes o sistemes accessibles a través dels materials o serveis del lloc web i / o dels continguts, o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris dels mateixos, o l’accés no autoritzat a qualssevol materials i serveis del lloc web i / o dels Continguts.

d) Transmetre publicitat a través de qualsevol mitjà i, especialment, a través de l’enviament de missatges electrònics, quan l’enviament de la publicitat no hagi estat sol·licitat o autoritzat pel receptor.

e) Utilitzar el Lloc Web i / o els Continguts, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit d’AE, o incloure hipervincles en les seves pàgines web particulars o comercials al Lloc Web i / o als continguts, excepte autorització expressa d’AE.

f) Utilitzar els serveis i materials oferts a través del lloc web i /o els continguts de forma contrària a les condicions generals i / o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servei i / o contingut, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta d’usuaris.

g) Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de AE o els seus legítims titulars que puguin contenir el lloc web i / o els continguts, o els símbols, logos o marques que AE o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions i que puguin ser objecte de propietat intel·lectual o industrial.

h) Incloure, sense autorització prèvia i per escrit d’AE, en pàgines web de responsabilitat o propietat de l’usuari o de tercers no autoritzats “metatags” corresponents a marques, logotips, noms comercials o signes distintius propietat d’AE. O utilitzar marques, logotips, noms comercials, o qualsevol altre signe identificatiu que es trobi subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu legítim titular.

i) Reproduir totalment o parcialment, copiar, distribuir, llogar, transformar o permetre l’accés del públic, a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, els materials i informació del lloc web i / o els Continguts, o incloure’ls en un altre lloc web diferent sense autorització prèvia i per escrit d’AE.

j) Incloure en un lloc web de la seva responsabilitat o propietat un hipervincle que generi una finestra o sessió del programari de navegació emprat per un usuari del seu lloc web, en què s’incloguin marques, noms comercials o signes distintius de la seva propietat i a través del qual es mostrin les pàgines web. L’Usuari respondrà enfront de AE, o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment o inobservança, directament o indirecta, de les presents Condicions Generals. AE vetllarà en tot moment pel respecte a l’ordenament jurídic vigent, i es reserva el dret a denegar discrecionalment totalment o parcialment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari al lloc web i / o als continguts, quan concorri una o diverses circumstàncies descrites en la present clàusula.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els materials i informació de les pàgines web i / o dels Continguts de AE estan sotmesos a la normativa vigent sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els materials i altres elements que es mostren al Lloc Web i / o en els Continguts (incloent, a títol merament exemplificatiu i sense limitació, dibuixos, textos, gràfics, fotografies, àudio, vídeo, programari, signes distintius, etc…) pertanyen a AE o, si s’escau, a tercers que han consentit la cessió dels mateixos a AE. Igualment pertanyen a AE els logos, noms comercials, dominis i marques de la seva titularitat.

Els materials i informació que pugui aportar l’usuari al lloc web i / o als Continguts d’AE (fotografia, àudio, vídeo, etc…) Hauran de respectar els drets d’imatge i propietat intel·lectual (d’existir) dels mateixos, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol reclamació que pogués existir davant AE com a conseqüència de la utilització i difusió d’aquests materials i informació. L’accés, navegació, utilització, ubicació i / o descàrrega de materials i / o ús de serveis del lloc web i / o dels Continguts per l’usuari, en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets abans indicats per part d’AE o, si escau, per part del titular dels drets corresponents. L’usuari tan sols disposa d’un dret d’ús estrictament personal i privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei, quedant terminantment prohibida la seva utilització amb ànim de lucre o per a fins comercials. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevol altra dada d’ identificació dels drets de AE o dels seus respectius titulars incorporats als continguts i / o serveis, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació i / o d’identificació que es pogués contenir en els mateixos.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització de qualsevol materials o elements del lloc web i / o dels Continguts per a la inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens al lloc web sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit dels titulars del lloc web. Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius , ja siguin titularitat d’AE o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de AE o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa , l’accés al o ús del Lloc Web i / o dels Continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius allà inclosos i protegits per Llei Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, fixar, copiar, reutilitzar, explotar de qualsevol forma, reproduir, transformar, doblegar, subtitular, cedir, vendre, llogar, prestar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts, elements, i productes si escau, inclosos en el Lloc Web i / o dels Continguts per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa per escrit d’AE o, si s’escau, del corresponent titular dels drets.

Si l’actuació o omissió, culpable o negligent directament oindirectament imputable a l’usuari del lloc web i / o dels Continguts que origini la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de AE o de tercers, originés a AE danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, pleit o procediment, ja sigui civil, penal o administratiu, AE tindrà dret a dirigir-se contra aquest usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualsevol quantitats indemnitzatòries, danys morals o danys a la pròpia imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que pogueren resultar per a la seva reparació, imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats en què pogués resultar perjudicada AE, les costes judicials i l’import de la defensa (inclosos procuradors i advocats ) en qualsevol procés en què pogués resultar demandada l’AE per les causes anteriorment exposades, pels danys i perjudicis ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d’exercir qualsevol altres accions que en dret li corresponguin a AE.

Les reclamacions que poguessin interposar per l’usuari en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial en relació amb el lloc web i / o dels Continguts s’han d’adreçar al Departament d’Assessoria Jurídica de AE, situat en Carrer Casanova 142, 08036 de Barcelona.

INFORMACIÓ I ELEMENTS DEL LLOC WEB I / O DELS CONTINGUTS
a) Informació Corporativa d’AE

L’usuari coneix i accepta que qualsevol dada relativa a AE o a les empreses que integren el grup empresarial, i la naturalesa sigui econòmica, financera i / o estratègica (en endavant, “Informació Corporativa”) es porta a terme amb fins merament informatius. La Informació Corporativa s’ha obtingut de fonts fiables, però, tot i haver pres mesures raonables per assegurar-se que aquesta informació és veraç, real i pot mostrar els resultats empresarials d’AE, aquest no manifesta ni garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada, i no ha de confiar en la mateixa en termes absoluts. La Informació Corporativa que es pot trobar al Lloc Web o, si escau, en els Continguts no suposa cap tipus de recomanació d’inversió ni pot ser considerat com a tal, ni assessorament financer ni d’una altra classe, i res del que en aquesta informació s’inclou ha de ser pres com a base per realitzar inversions o prendre decisions societari – mercantils de cap tipus. Sense perjudici de tot l’anterior, aquell usuari que decideixi invertir en accions d’AE ha de tenir en consideració que el valor de la seva inversió pot patir oscil·lacions a l’alça o a la baixa, podent no recuperar l’import invertit, en part o en la seva totalitat. Els rendiments obtinguts en el passat no són indicatius de rendiments futurs. Els tipus de canvi i les seves fluctuacions poden produir oscil·lacions en el valor de les inversions.

b) Informació subministrada o publicada per usuaris i / o tercers

El lloc web i / o dels Continguts poden incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de AE, incloent informació proporcionada pels propis usuaris del lloc web i / o dels Continguts. AE no garanteix, ni assumeix cap responsabilitat sobre la certesa, integritat o exactitud d’aquesta informació i / o continguts, incloent els supòsits exposats en l’apartat relatiu a la “Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut”. L’usuari no podrà introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web i / o els Continguts, qualsevol contingut o material que infringeixi drets de propietat intel·lectual o industrial, ni en general cap contingut respecte del qual no tinguin, de conformitat amb la llei, el dret a reproduir-lo, distribuir-lo, adaptar-lo, copiar-lo, fixar o posar-lo a disposició de tercers. S’entén per informació , elements o continguts rebuts per l’usuari en el lloc web i / o a través dels Continguts, aquells rebuts per qualsevol mitjà, ja siguin comentaris, suggeriments o idees, fins i tot aquells que continguin vídeos, textos, fotografies, imatges, àudio, programari, etc.

Sobre aquests continguts es consideren cedits a AE a títol gratuït, pel màxim temps permès i per a tothom, i poden ser utilitzats per AE dins dels límits establerts per la normativa d’aplicació, sense que s’apliqui cap obligació en matèria de confidencialitat sobre aquests continguts o informació. S’entén inclosa en aquesta cessió l’autorització a l’ús de la pròpia imatge de l’usuari, sense contraprestació, quan el contingut, en qualsevol mitjà o format contingui aquesta última, per a fins comercials d’AE. Està totalment prohibit l’enviament per part dels usuaris d’informació que no pugui ser tractada així o que contingui elements o continguts la titularitat dels quals correspongui a tercers. A causa de la gran quantitat de material que es pot allotjar en el Lloc Web i / o dels Continguts, resulta impossible per part d’AE verificar l’originalitat o no infracció de drets de tercers sobre els continguts subministrats per l’usuari, sent aquest l’últim el únic responsable a tots els efectes de les infraccions que eventualment podrien cometre com a conseqüència del subministrament d’aquesta informació. AE podrà modificar els materials subministrats pels usuaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format del lloc web i / o dels Continguts. AE no es farà responsable de les opcions de disposició que triï l’usuari respecte dels continguts que allotgi, posant a disposició dels mateixos un espai perquè aquests incorporin els seus continguts i els comparteixin amb altres usuaris, no controlant tampoc si els continguts infringeixen o no els drets esmentats en els paràgrafs anteriors.

Sense perjudici del que preveu en aquestes condicions generals, quan la publicació dels continguts efectuada per l’usuari sigui com a conseqüència de la seva participació en un concurs o promoció específic, o, si s’escau serveis particulars del lloc web i / o dels Continguts, seran d’aplicació preferent les condicions legals establertes en cada cas en les bases reguladores del concurs o promoció i / o polítiques específiques d’ús del servei web, quedant
les presents Condicions Generals com complementàries de les anteriors.

ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS EN EL LLOC WEB I / O ALS CONTINGUTS

L’usuari que vulgui introduir enllaços o hiperenllaços des de les seves pàgines web al lloc web i / o Continguts d’AE ha de complir les condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la llei:

a) L’enllaç o hiperenllaç únicament vincularà amb la “home page” o pàgina principal de les pàgines web però no podrà reproduir-la de cap manera (“inline”, “links”, “deep-links”, “browser “o” border environment”, còpia dels textos, gràfics, etc…).

b) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al lloc web i / o els Continguts o permetin la visualització de part o de la totalitat del lloc Web i / o dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web i / o dels continguts i, en qualsevol cas, quan permetin la visualització d’elements del lloc web i / o dels Continguts conjuntament amb continguts aliens al lloc Web i / o dels Continguts de manera que:
(i) indueixi o sigui susceptible d’induir a error, confusió o engany als usuaris sobre la veritable procedència dels elements que es visualitzen o els serveis que s’utilitzen;
(ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial;
(iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’AE, o (iv) de qualsevol altra forma, resulti prohibit per la legislació vigent.

c) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació o indicació falsa, inexacta o incorrecta sobre AE, els seus empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

d) En cap cas, s’expressarà ni es donarà a entendre en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que AE ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

e) És prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu d’AE dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per AE i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Lloc Web i / o dels Continguts en la forma establerta en aquesta clàusula.

f) La pàgina que estableixi l’enllaç o l’hiperenllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:
(i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (incloent a títol merament exemplificatiu i sense limitació, continguts pornogràfics, violents, racistes, etc…)
(ii) indueixin o puguin induir l’usuari a la falsa creença que AE subscriu, dóna suport, s’adhereix o de qualsevol manera dóna suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;
(iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’AE en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

g) L’autorització per a inserir un enllaç o hiperenllaç no pressuposa, en cap cas, un consentiment per a reproduir els aspectes visuals i funcionals (“look and feel”) de qualsevol lloc web i / o Contingut d’AE. Especialment, l’autorització per a la inserció d’hiperenllaços del lloc web i / o dels Continguts estarà condicionada al respecte per la dignitat i la llibertat humana. El lloc web en què s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums i l’ordre públic, així com
tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

h) L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AE i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’AE dels continguts o serveis que s’hi ofereixen posats a disposició del públic. AE pot sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d’aportar les raons de la sol·licitud, que s’elimini qualsevol enllaç o hiperenllaç al Lloc Web i / o als continguts, estant obligat el responsable del lloc web que publica l’enllaç a procedir immediatament a seva eliminació.

ÚS DE “COOKIES”

AE utilitza “cookies” per personalitzar la navegació de l’usuari per les pàgines web de la seva titularitat. Les “cookies” són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per al manteniment de la sessió de navegació emmagatzemant la seva adreça IP (del seu ordinador) i altres possibles dades de navegació. Les “beacons” són imatges electròniques que permeten al lloc web comptar el nombre de visitants i usuaris que han ingressat a una pàgina web en particular i accedir a certes “cookies”. Gràcies a les “cookies”, és possible que el servidor d’AE, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla i també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit (mitjançant “Beacons”), controlar el progrés i nombre d’entrades, utilitzant la informació continguda en les “cookies” de manera desvinculada respecte de qualsevol altra dada de caràcter personal que pogués constar l’usuari. Podeu obtenir més informació sobre “cookies” consultant la clàusula 14 la Política de Privacitat d’AE

GARANTIES

AE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia de què disposa, per garantir el funcionament del Lloc Web i dels Continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius o maliciosos als usuaris.

RESPONSABILITATS

AE queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis en qualsevol concepte i naturalesa en els següents casos:

a) Per la impossibilitat o dificultats de connexió utilitzades per accedir al lloc web i / o als continguts, interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix independentment de la classe de connexió o mitjà tècnic utilitzat per l’usuari.

b) Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc Web i / o als Continguts, així com per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i / o dels Continguts o dels serveis i / o elements dels mateixos, quan això es degui a la interrupció del servei per manteniment tècnic del lloc web i / o dels Continguts, o bé a una causa aliena a l’àmbit de control d’AE, o bé pels serveis dels prestadors de serveis de la informació.

c) Per actuacions doloses o culposes l’usuari, o que tinguin el seu origen en causes de força major i qualsevol altra que s’escapin del control d’AE.

d) Per atacs dels anomenats “hackers” o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que AE hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents segons les seves possibilitats tècniques.

e) Pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació, continguts, productes i serveis prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferits per tercers aliens a AE, inclosos els prestadors de serveis de la societat de la informació, mitjançant un lloc web al qual pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc.

f) Per qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc Web i / o als continguts de AE o de l’ús de la informació o elements que continguin.

g) Per la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o serveis continguts en la seva pàgina web i / o en els Continguts, ni dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús de la informació o elements que continguin.

h) Pel tractament i utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens a AE, així com la pertinència de la informació sol·licitada per aquests.
L’usuari del lloc web i / o dels Continguts respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a AE directament o indirectament , per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes Condicions Generals o , si escau , de les Condicions particulars . En qualsevol cas , sigui quina sigui la causa , AE no assumirà cap responsabilitat , ja sigui per danys directes o indirectes , dany emergent ni per lucre cessant .

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús de les pàgines web i / o dels Continguts de AE, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra AE o bé contra l’usuari basada en la utilització per aquest del servei, o per la informació que hagi pogut remetre a AE per qualsevol mitjà. L’usuari assumeix totes les despeses , costos i indemnitzacions siguin irrogats a AE amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

AE posa a disposició dels usuaris una sèrie de links, banners o un altre tipus d’enllaços que podran donar accés a l’usuari a llocs web de tercers. L’accés a altres pàgines web de tercers a través d’aquestes connexions o “links” es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris, i no és AE responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis que puguin derivar d’aquests usos o activitats.
En matèria de responsabilitat per continguts, AE mai serà responsable:

a) Pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació, continguts, productes i serveis prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferits per tercers aliens a AE, inclosos els prestadors de serveis de la societat de la informació, mitjançant un lloc web al qual pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc.

b) Per qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a les pàgines web i / o els Continguts de AE o de l’ús de la informació o aplicacions en ells continguts.

c) Per la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o serveis del lloc web i / o dels Continguts, ni dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús de la informació o aplicacions en ells continguts.

AE disposa seus continguts en l’àmbit territorial d’Espanya. Tenint en compte la pròpia naturalesa “no territorial” inherent als accessos a Internet, la COMPANYIA no garanteix que el lloc web i / o dels Continguts siguin aptes o disponibles fora del territori d’Espanya. Si algun o tots els continguts o elements allotjats a les pàgines web i / o en els continguts de AE fossin considerats il·legals en altres països, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris i, en el cas que aquests es produeixin, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment i observança de les lleis aplicables d’aquests països.

GENERAL

L’accés, els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i / o als Continguts tenen, en principi, una durada indefinida, llevat que es disposi el contrari a les Condicions Generals, les Condicions Particulars o en la legislació aplicable en cada moment. AE es reserva però, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre, denegar o restringir temporalment o definitivament l’accés als seus Llocs Web i / o als seus Continguts, a efectuar les modificacions que consideri oportunes al lloc web i / o en els Continguts, en els serveis o informacions ofertes, en la presentació o localització dels mateixos així com en les condicions generals. Tot això sense que això doni lloc a cap indemnització a l’usuari.

Qualsevol clàusula o disposició d’aquestes Condicions Generals que sigui o esdevingui il·legal, invàlida o inexigible serà exclosa i serà considerada inaplicable en el que arribi a aquest il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que s’assembli el més possible a l’anterior, però no que no afecti o perjudiqui les restants disposicions, les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i romandran, per contra, plenament vigents.

AE exclou qualsevol tipus de garantia, i, per tant, queda lliure de tota responsabilitat derivada dels punts expressats anteriorment, així com d’altres aspectes que poden no estar contemplats en el present document.